Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Wsparcie dla młodych - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza

 

 

Powiat Brodnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie brodnickim (IV)

Uczestnikiem projektu może być osoba młoda w wieku 18 - 29 lat zrejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako osoba bezrobotna.

 

Spośród wszystkich uczestników projektu:

- co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET);

- co najmniej 20% stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Projekt zakłada udzielenie wsparcia osobom do 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a osobom powyżej 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia danej osoby do projektu.

Uczestnikiem projektu może być również osoba, która wcześniej uczestniczyła w projektach
z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. O ile spełni ww. kryteria.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości do zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim.

Wsparcie jakie w 2020 roku  mogą otrzymać uczestnicy projektu to:

- Usługi pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

- Trwający do 6 miesięcy staż u pracodawcy (dla 150 osób).

- Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (dla 15 osób).

- Jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej (dla 15 osób).

 

 

Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy

lub pod nr tel. 56 649-89-43, 56 649-89-46, 56 649-89-57, 56 649-89-58, 56 649-89-59

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Podziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego